Статут

Статут  учбового закладу/uploads/editor/3073/299249/sitepage_71/files/statut_noviy_120_2017_1.doc

                  

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                       Департамент гуманітарної політики
                                                                       Дніпровської міської ради
                                                                       Наказ від __________ № ______
                                                                       Директор  департаменту
                                                                       гуманітарної політики
                                                                       Дніпровської міської ради
                                                                        ______________К. А. Сушко
 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 120
 «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)
                            
                                                  Прийнято
                                                                                 Радою навчального закладу
                                                                                   Протокол від _______ № ___ 
 

м. Дніпро
2017 рік
      Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 120» Дніпровської міської ради, ідентифікаційний код -  № 26458794, розробленою відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 10.10.2017 року № 758 «Про перейменування комунальних закладів  освіти  Дніпровської міської ради». 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
         
       1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 120  «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – заклад загальної середьої освіти І – ІІІ ступенів (І ступінь (1-4 класи) – початкова освіта, ІІ ступінь (5-9 класи) – базова середня освіта, ІІІ ступінь (10 – 11класи (12 класи з 1 вересня 2027 року) – профільна середня освіта, заклад дошкільної освіти,  знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
        1.2.  Місцезнаходження  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 120  «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:
         49089, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, буд.2                                          тел. 792 – 30 – 27, 792 – 30 - 31
       Скорочена назва – КЗО «НВК № 120 » ДМР
        1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 120  «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – заклад освіти) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, бланки з власними реквізитами, рахунки в установах.
         1.4. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради.
1.5. Органом управління закладу освіти є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
         1.6. Заклад освіти  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно – правовими та законодавчими актами.
         1.7. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої  та дошкільної освіти.            
        1.8. Основними завданнями закладу освіти  є:  
         - формування і розвиток творчої особистості з почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
         - виховання в  здобувачів освіти  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
         - реалізація права здобувачів освіти  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
         - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших осіб як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;         
         - створення умов для різнобічного розвитку здобувачів освіти,  формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;
         -   формування основних норм загальнолюдської моралі;
         - створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та повної  загальної середньої освіти в обсязі Базового компонента дошкільної, Державних стандартів загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів, потреби і вміння  самовдосконалюватися;
- створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях  з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, відповідно до індивідуальної програми розвитку;
 -   виховання громадянина України;
         -  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови та мови національних меншин, національних цінностей українського та інших народів;
         - формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
         - здійснення соціально – педагогічного патронату, взаємодія з сім'єю.  
         1.9. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом.
         1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
           - забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;
           -  безпечні умови освітньої діяльності;
           - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
           - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази;
           -   здійснення інших повноважень відповідно до Статуту.
         1.11.  Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво з іншими юридичними особами з дотриманням чинного законодавства.
         1.12.  У закладі освіти визначена російська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251), але за потребою батьків відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» в закладі можуть бути відкриті класи з іншими мовами навчання, в тому числі українською, профілі навчання: фізико-математичний, гуманітарний, художньо-естетичний, філологічний, хіміко-біологічний.
         1.13. Заклад освіти має право:
         -  за потреби утворювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами за погодженням із засновником;
- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;
         - визначати варіативну частину робочого навчального плану;
         - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери-ментальні та індивідуальні  робочі навчальні плани;
         - мати в своєму складі класи з поглибленим вивченням окремих предметів;
         - з урахуванням освітніх потреб здобувачів освіти, кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти, визначати профілі навчання у старшій школі за одним або кількома напрямами;
         - спільно з навчальними закладами різних рівнів акредитації, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
         - проводити інноваційну діяльність;
         - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, згідно вимог законодавства;
         - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
         - розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
         - організовувати оздоровлення  здобувачів освіти;
         - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу процесу;
         1.14.  Медичне обслуговування здобувачів овіти  та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником та закладами охорони здоров’я. Медична сестра здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
         1.15. Організація харчування забезпечується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради централізовано на тендерній основі, за рахунок бюджету відповідно до норм харчування.
         1.16. У закладі освіти створюються та можуть функціонувати  методичні об’єднання: вчителів дошкільного виховання та початкових класів,  класних керівників, вчителів природничо-математичного циклу предметів,  вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів, школа молодого вчителя, творчі групи вчителів.
ІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
         2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного плану .
     У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти і оздоровчий період для дошкільного закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою закладу освіти.
         2.2. Основним документом, що регулює освітній процес,  є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
     Робочий навчальний план закладу освіти погоджується педагогічною радою закладу освіти. 
      У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад занять та уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи  (щоденний, річний).
         2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, погоджені  Міністерством освіти і науки України, а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей здобувачів освіти.
        2.4. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання.
        2.5. Заклад освіти створюється з двох структурних підрозділів – закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої освіти.
         Заклад дошкільної освіти  забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести  (семи) років  відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти.
         Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів забезпечує відповідний рівень підготовки здобувачів освіти згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня, інклюзивні або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
       Заклад освіти може мати певну спеціалізацію (художньо-естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу, суспільну, гуманітарну тощо).
         2.6. Заклад освіти може входити до складу об’єднання (комплексу) з іншими навчальними закладами.
2.7. Індивідуальне, інклюзивне навчання та екстернат у закладі освіти організовуються відповідно до положень про індивідуальне, інклюзивне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.
        2.8. Заклад дошкільної освіти має групи з короткотривалим  режимом перебування здобувачів освіти, що визначається режимом роботи закладу освіти.
        2.9. Наповнюваність груп дітьми дошкільного закладу освіти повинна відповідати чинним нормативним документам про дошкільну освіту.
       2.10. Мережа класів у закладі освіти формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу.
        2.11. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти  від трьох до шести  (семи) років, протягом календарного року та шкільного віку до закладу освіти здійснюється на безконкурсній основі, відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за наявності вільних місць у відповідному класі.
       До першого класу закладу загальної середної освіти зараховуються  діти, як правило, із шести  років.                                                                                                             
        2.12. Зарахування здобувачів освіти  до закладу освіти здійснюється за наказом керівника закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей дошкільного віку та тих, які вступають до першого класу).
        2.13. Відрахування здобувачів освіти із дошкільного закладу може здійснюватися:
        - за бажаннм батьків здобувачів освіти, або осіб, що їх замінюють;
        - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі.
          У разі переходу здобувача освіти до іншого навчального закладу для здобуття повної загальної середньої освіти, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує зарахування дитини до іншого навчального закладу та наявності особової справи учнів встановленого Міністерством освіти і науки зразка.
         Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти  відповідно законодавства.
         2.14. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у закладі освіти здійснюється згiдно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.
          2.15. Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді занять, уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, заліків, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.
          2.16.У закладі освіти для здобувачів освіти 1-4 класів, за бажанням батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування з них здійснюється наказом керівника закладу  на підставі заяви батьків здобувачів освіти або осіб які їх замінюють.
          Визначається  режим роботи груп продовженого дня відповідно до наказу закладу освіти.                           
2.17. Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується у дошкільному закладі  30 червня, у закладі загальної середньої освіти  не пізніше 1 липня наступного року.  З 1 липня  до 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення здобувачів освіти. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення закладу освіти для роботи у новому навчальному році.
          Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усiх предметів, але не може бути менше 175 днів у школі І ступеня та 190 днів — ІІ - ІІІ ступенів.
       Структура навчального року (чверті, півріччя, семестри, триместри) та режим роботи встановлюються закладом освіти у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
       Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
         2.18. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
          2.19.  Зміст освітнього процесу в закладі дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні відовідно до чинного законодавства України.
         2.20. Тривалість уроків у закладі загальної середньої освіти становить: у 1 класі — 35 хвилин, у 2 – 4 класах - 40 хвилин, у 5 – 11 (12 з 1 вересня 2027 року) – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та державної санітарно-епідеміологічної служби.
         2.21. Тривалiсть перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку i харчування здобувачів освіти, але не менш як 10 хвилин.
         2.21. Розклад урокiв складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується крівником закладу.
       Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи. Що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
         2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
         Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували:
 у 2-му класі                 – 45 хвилин;
 у 3-му класі                 – 1 годину 10 хвилин;
 у 4-му класі                 – 1 годину 30 хвилин;
 у 5-6-х класах              – 2 години 30 хвилин;
 у 7-9-х класах              – 3 години;
 у 10-11-х (12-х з 1 вересня 2027 року ) класах    – 4 години
          2.21. У закладі освіти здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок здобувачів освіти. Система оцінювання навчальної праці здобувачів освіти повинна бути стимулюючою.
        У 1 класі оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється вербально: з усіх предметів інваріантної складової. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок у 2 класі. У 3-11 класах (12 з 1 вересня 2027 року)  оцінки виставляються по 12-ти бальній шкалі оцінювання знань і умінь здобувачів освіти. Оцінки за чверть або півріччя (семестр), річні i підсумкові виставляються обов'язково.
        За рішенням Міністерства освіти і науки може запроваджуватися й інша система оцінювання знань здобувачів освіти. 
        Річне оцінювання здійснюється за результатами семестрового оцінювання, що проводиться у межах часу, визначеного робочим навчальним планом закладу освіти.
       2.22. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
      Переведення й випуску здобувачів освіти визначений відповідно до  Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного классу відповідно до чинного законодавства.
     За  результатами навчання здобувачам освіти видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).
       При проведенні річного оцінювання результати державної підсумкової атестації здобувачів освіти не враховуються.
Здобувачі освіти початкової школи, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика), згідно з рішенням педагогічної ради та батьків здобувачів освіти (одного із батьків) або законних представників можуть:
1) бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною навчальною програмою (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень навчальних досягнень згідно з результатами річного оцінювання), що затверджується керівником закладу освіти;
2) бути залишені для повторного навчання у тому самому класі цього закладу освіти;
3) продовжити навчання у спеціальних закладах загальної середньої освіти.
        За рiшенням педагогiчної ради закладу освіти проводяться різні форми підсумкової атестації (тестування, заліки, контрольні роботи, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо).
       2.23. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації  у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України.
       2.24. Випускники, які закінчили школу II ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи III ступеня, закладу професійно-технічної освіти, закладу  вищої освіти I - II рівнів акредитації.
      Випускники, які закінчили заклад загальної середньої освіти  ІІІ ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та закладів вищої освіти.
Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
        2.25. За відмінні успіхи в навчанні здобувачі освіти класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники закладів загальної середньої освіти  ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями — золотою  «За високі досягненняу навчанні» або срібною «За досягнення  у навчанні». За відмінні успiхи в навчаннi випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
         За успiхи у навчаннi (праці) для учасників освітнього процесу педрадою закладу можуть встановлюватися різні форми морального i матеріального заохочення.
         2.26. У закладі освіти встановлено для здобувачів освіти  1 – 4 класів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти із малозабезпечених сімей та інших пільгових категорій одноразовий режим харчування (обід), а для здобувачів освіти продовженого дня може бути встановлено  другий обід.
         Закупівля продуктів харчування здійснюється за рахунок бюджету. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника, комірника та керівника навчального закладу.
         2.27. У закладі освіти організовується відповідно до віку, статі, фізичних особливостей і стану здоров’я дітей самообслуговування.
         Робота із самообслуговування проводиться за участю вчителів, класних керівників, завідуючих кабінетами.
         Головними напрямками роботи із самообслуговування є:
запобігання забрудненню земельної ділянки та навчально-побутових приміщень;
очищення земельної ділянки та навчально-побутових приміщень від забруднення.
        У процесі самообслуговування здобувачі освіти 5-11 (12 з 1 вересня 2027 року) класів виконують:
прибирання класів, кабінетів наприкінці кожного дня;
генеральне прибирання класів кожного тижня і місяця.
Здобувачі освіти  2-4 класів беруть участь у прибиранні території школи, доглядають за квітами.
         2.28. У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.        
         2.29. Примусове залучення здобувачів освіти до вступу в будь-яке об’єднання громадян, релігійних організацій і воєнізованих формувань забороняється.
         2.30. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил для здобувачів освіти  та Статуту навчального закладу.
         Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти  забороняється.
ІІІ.   УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
         3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: здобувачі освіти, керівник закладу, заступники керівника, педагогічні працівники, асистенти вчителя,  психолог, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги за наявності ліцензії, бібліотекар інші спеціалісти.
         3.2. Права та обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинними законодавством та цим Статутом.
         3.3.  Здобувачі освіти мають право на:
         -  доступність і безоплатність дошкільної та повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;
         - безпечні та нешкідливі для їх здоров’я умови утримання, розвитку,        виховання і навчання;
         -  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
         -  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також фізичного та психічного насильства, приниження їх гідності;
         -  здоровий спосіб життя;
         - обрання  форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних та позашкільних  занять;
         - вибір певного закладу, профільного напряму;
         - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-розвивальною, побутовою, оздоровчою базами закладу освіти;
         -  доступ до інформації з усіх галузей знань;
         - участь у різних видах науково-дослідної, експериментальної, конструкторської та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
         - особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
         - брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації  освітнього процесу, дозвілля;
         -  безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
         - брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
         -  володіння інформацією щодо оцінки своїх знань, навичок;
         -  завчасне повідомлення про строки і обсяги письмових та контрольних робіт;
         -  об’єднання в самостійні молодіжні та дитячі громадські організації, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, соціальне становлення як повноправних членів суспільства за умови, що їх діяльність не суперечить Конституції України, Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», не порушує громадський порядок, безпеку держави, прав і свободи інших осіб, не шкодить моралі та здоров’ю дітей і інших громадян;
         -  звернення до органів самоврядування закладу освіти, керівника навчального закладу, класного керівника із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення;
         -   отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
         - перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин робочого начального плану;
         -   повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
         - захист від будь-яких форм експлуатації психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
         3.4. Здобувачі освіти зобов’язані:
         - дотримуватись вимог Статуту закладу освіти, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил для здобувачів освіти і виконання розпорядження, вказівки керівника закладу, класних керівників, педагогічних працівників, представників органів самоврядування;
         - систематично і глибоко оволодівати знаннями і вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти,  підвищувати свій загальнокультурний рівень;
         - бережно ставитись до державного, громадського, особистого майна, майна інших учасників  освітнього процесу;
         -  дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
         - проходити медичні огляди відповідно до Державних санітарних правил і норм та Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція);
         - брати посильну участь у самообслуговуванні та різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством з урахуванням їх віку;
         - носити шкільну форму, визначену закладом освіти;
         - дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм.
         3.5. Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, належну професійну практичну підготовку, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов’язки.
         3.6. Трудові відносини регулюються Конституцією України, законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», іншими нормативно-правовими та законодавчими актами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.
         3.7. Педагогічні працівники мають право:
     -    на самостійний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 
          роботи не шкідливих для здоров’я  учнів;
     -    брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти;
     -    на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах
          тощо;
проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, інноваційну, пошукову роботи;
вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти;
на соціальне, житлово-побутове та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
об’єднатися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
на захист професійної честі та власної гідності;
на ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку їх роботи, надання своїх пояснень;
на отримання інформації нормативно - правового і організаційно-методичного характеру;
на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, що передбачені законом;
на чергову та позачергову атестацію щодо отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
на щорічну основну та додаткові відпустки згідно чинного законодавства;
на отримання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків;
на отримання щорічної грошової допомоги на оздоровлення;
одержувати компенсації при втраті роботи у зв’язку із змінами організації роботи закладу;
мати один методичний день при наявності тижневого навантаження   менше 18 годин;
на отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років;
на заохочення (відзначення) за досягнення високих результатів у навчально-виховній роботі з здобувачами освіти (форми і види заохочення (відзначення) регулюються законодавством України); 
на інші права, що не суперечать законодавству України.
         3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
     -  дотримуватись положень  Статуту закладу освіти, правил і режиму внутрішнього  трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;
    -     дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі;
    -     поважати гідність здобувача освіти та  батьків здобувачів освіти, колег по роботі;
    -  забезпечувати емоційний комфорт, захист здобувачів освіти  від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять їх здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих речовин;
    -    брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;
    -  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні на рівні Базового компонента дошкільної освіти та Державних стандартів загальної середньої освіти ;
    -    сприяти розвиткові інтересів, нахилів та здібностей здобувачів освіти;
    -  особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загально-людської моралі;
    -    виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до її державного і соціального устрою, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
    -    вести в установленому порядку документацію, здійснювати поточний контроль за відвідуванням і навчальними досягненнями учнів;
    -   своєчасно подавати керівнику закладу освіти звітні дані;
    -    допускати у визначеному порядку на заняття представників керівництва закладу з метою контролювання й оцінювання їхньої діяльності;
    -    заміняти на заняттях тимчасово відсутніх педагогічних працівників згідно з розпорядженням керівника закладу;
    -    підтримувати постійний зв’язок з батьками здобувачів освіти;
    - відшкодовувати збитки, завдані навчальному закладу чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням або, навпаки, невиконанням своїх обов’язків в порядку і межах, визначених чинним законодавством;
    -    виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження керівника закладу освіти, органів державного управління освітою;
    -    брати участь у роботі педагогічної ради, різних формах індивідуальної, колективної та методичної роботи;
    -    нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень здобувачів освіти до відома батьків здобувачів освіти, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
    -    готувати здобувачів освіти до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.
         3.9. Працівники закладу освіти приймаються на роботу та звільняються керівником.
         3.10. Всі працівники навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди та мають особисті медичні книжки єдиного зразка, які зберігаються в закладі освіти.
         3.11. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до чинного законодавства.
        3.12. Усі працівники закладу освіти повинні дотримуватися норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів під час освітнього процесу.  Оперативно повідомляти керівника про кожен нещасний випадок, вживати заходів щодо надання першої долікарняної допомоги.
         3.13. Працівники закладу освіти, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
         3.14. Права і обов’язки інших працівників регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього  трудового розпорядку закладу освіти.
         3.15. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, мають право:
         - створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
         - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;
         - звертатися до відповідних органів управління освітою, керівника начзакладу і органів громадського самоврядування з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
         - брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;
         - відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
         - захищати законні інтереси здобувачів освіти  у відповідних державних органах і суді;
         - приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
         - брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
- на інші права, що не суперечать законодавству України.
         3.16. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття  обов’язкової дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку, учнями – повної  загальної середньої освіти, їх виховання і зобовязані:
         - забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти за будь-якою формою навчання;
         - постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан, створювати належні умови для розвитку  здобувача освіти природних здібностей;
         - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної мови та мов національних меншин;  культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
         - виховувати у здобувачів освіти повагу до законів, прав, основних свобод людини;
         - своєчасно вносити плату за харчування здобувача освіти  у встановленому порядку;
         - своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або хвороби здобувача освіти;
         - надавати допомогу в ремонті приміщень  закладу освіти;
         - слідкувати за станом здоров’я  здобувача освіти;
         - виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
         3.17. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмежень законних інтересів здобувача освіти  на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до чинного законодавства.
         3.18. У разі невиконання батьками здобувачів освіти або особами, що їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі про позбавлення їх батьківських прав.
         3.19. Представники громадськості мають право:
         - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування  закладу освіти;
         -    керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
         - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;
         - проводити консультації для працівників закладу освіти;
         -  брати участь в організації освітнього процесу.
         3.20. Представники громадськості зобов’язані:
         - дотримуватися Статуту закладу освіти, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження керівника  закладу освіти з питань організації освітнього процесу;
         - дотримуватися етики поведінки та моралі;
         - захищати здобувачів освіти від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя;
         - попереджати про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
         4.1. Управління закладом освіти здійснюється департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради, який є представником засновника, та управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом освіти  здійснює його керівник.               
         Керівником закладу освіти  може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років. Призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника за результатами конкурсного відбору відповідно до чинного законодавства України.
                  4.2. Керівник закладу освіти:
         - здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
         - організовує освітній процес, здійснює контроль за його діяльністю та результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
         - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства і праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
         -  створює умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;
         - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
         - несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти,  батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;
         - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
         - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу освіти;
         - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників освітнього процесу, контролює їх виконання;
         - відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;
         - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
         - забезпечує права здобувачів освіти на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
         - відповідає за дотримання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти,  за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
         - сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
         - призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернею, навчально-дослідними ділянками;
         -  контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
         - здійснює контроль за проходженням працівниками в установлений термін обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
         - приймає на роботу та звільняє з роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти;
         - контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання здобувачів освіти їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
         - щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють.                                                                                                                        
         4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу. Делегати загальних зборів  обираються від таких трьох категорій:
педагогічних працівників закладу освіти;
здобувачів освіти навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня, визначених за рішенням класних зборів;
батьків здобувачів освіти, визначених за рішенням класних батьківських зборів;
представників громадськості.
         Визначається  кількість делегатів до 15 осіб.
         Термін їх повноважень становить два роки.
         Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік.  Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, керівник закладу, засновник.
         Загальні збори:
         - обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
         - заслуховують звіт керівника і голови ради закладу освіти;
         - затверджують основні напрями вдосконалення діяльності освітнього процесу, розглядають інші найважливіші питання закладу освіти;
         - приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;
         - розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу освіти.
         4.4. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти.
         4.4.1. Метою діяльності ради є:
         -  сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
         - об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;
         -  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладу;
         -  розширення колегіальних форм управління закладу освіти;
         - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.
         4.4.2. Основними завданнями ради є:
         - підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії із державними інституціями;
         - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння забезпеченню освітнього процесу;
         - формування навичок здорового способу життя;
         - створення належного мікроклімату в закладі освіти;
         - сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття ними соціального досвіду;
         - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
         - сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;
         - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання і виховання здобувачів освітнього процесу;
         - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
         - стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
         - зміцнення партнерських зв’язків між родинами здобувачів освіти та навчального закладу з метою забезпечення єдності освітнього процесу.
         4.4.3. До ради закладу освіти обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, здобувачів освіти (ІІ-ІІІ ступенів навчання), батьків здобувачів освіти і громадськості.  Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами закладу освіти.  Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.  На чергових виборах склад ради оновлюється не менше як на третину.
         4.4.4. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради.  Голова ради може бути членом педагогічної ради.  Головою ради не може бути керівник закладу або заступники.                                                                                                                                                                                                                                                                          
         Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу освіти, пов’язані з організацією  освітнього процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.
         4.4.5. Рада закладу освіти:
         - організовує виконання рішень загальних зборів;
         - затверджує режим роботи закладу освіти;
         - вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
         - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
         - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу освіти;
         - сприяє формуванню мережі класів  закладу освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
         - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників закладу освіти золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
         - разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства, держави;
          - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступника з питань освітньої та господарської діяльності;
         - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогам;
         - виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з здобувачами освіти;
         - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
         - вносить на розгляд педагогічної ради  пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
         -  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
         - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, до участі у керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із здобувачами освіти;
         - розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), приймає рішення про надання матеріальної допомоги здобувачам освіти;
        -  розглядає питання родинного виховання;
         - бере участь за згодою батьків здобувачів освіти  або осіб, які їх замінюють, в обстеженні матеріально-побутових умов здоувачів освіти, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
         -  сприяє педагогічній освіті батьків здобувачів освіти;
         - сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних фахових видань;
         - розглядає питання здобуття обов’язкової  дошкільної освіти дітьми 5-річного віку та загальної середньої освіти учнями;
         - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти;
         - розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу освіти.
         4.5. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.
         4.5.1. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
         4.5.2. Основними завданнями піклувальної ради є:
         - сприяння виконання законодавства України щодо обов’язковості  дошкільної освіти дітьми 5-річного віку та загальної середньої освіти здобувачами освіти повної загальної середньої освіти;
         - співпраця з організаціями, підприємствами, установами та  закладами освіти, спрямована на поліпшення умов утримання, навчання  і виховання  здобувачів освіти;
         - зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-розвивальної  та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;
         - організація змістовного дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти та працівників;
         - запобігання дитячій бездоглядності;
         - сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти;
         - стимулювання творчої праці педагогічних працівників та здобувачів освіти;
         - всебічне зміцнення зв’язків між родинами  здобувачів освіти закладу .
         4.5.3. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, що входять у освітній округ, окремих громадян.                                                                                            
         Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів.  Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.
         4.5.4. Піклувальна рада діє на засадах:
         - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
         -   дотримання вимог законодавства України;
         - самоврядування, добровільності, рівноправності, колегіальності ухвалення рішень, гласноcті;
         Робота піклувальної ради планується довільно.  Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.  Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. 
         Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди.  Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу закладу освіти, батьків здобувачів освіти, громадськості.  Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
         4.5.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні із числа членів піклувальної ради.  З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.                                                                                                                                                                                                                                                     
         Голова піклувальної ради:
         - скликає і координує роботу піклувальної ради;
         - готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
         - визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
         - представляє піклувальну раду в установах, підприємствах, організаціях з питань, віднесених до її повноважень.                                                                      
         Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
         4.5.6. Піклувальна рада має право:
         - виносити на розгляд керівника  загальних зборів пропозиції щодо зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-розвивальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;
         - залучати додаткові джерела фінансування для потреб закладу освіти;
         - вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-виробничої бази, стимулювати творчу працю працівників, здоувачів освіти навчального закладу;
         - брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку.
         4.6. Органом батьківського самоврядування в закладі освіти є загальні збори батьків здобувачів освіти.  У період між загальними батьківськими зборами діє батьківська рада, яка обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах на початку навчального року.                                                                                                                  
         Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів, але не може перевищувати трьох років.
         4.6.1. Для ведення систематичної роботи батьківська рада закладу освіти обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря.  
         4.6.2. Органом самоврядування батьків здобувачів освіти  окремого класу є збори батьків здобувачів освіти даного класу.  У період між зборами діє батьківський комітет  класу.
         4.6.3. Для обговорення і вирішення важливих питань батьківська рада закладу освіти скликає збори батьків здобувачів освіти:
         -  класів – не менше чотирьох разів на рік;
         - загальні – не менше двох разів на рік (один раз в семестр).
         На класних зборах обов’язкова присутність класовода, класного керівника, а на загальних – кеівника закладу, його заступника, педагога-організатора, психолога, класних керівників, учителів, кухаря, медичного працівника, бібліотекаря. У разі необхідності можуть бути скликані батьківські збори класу разом із здобувачами освіти цього класу.
         4.6.4. План роботи батьківської ради узгоджується з керівником закладу освіти, батьківським комітетом групи чи класу – з  класним керівником.
         4.6.5. Спірні питання при недосягненні згоди між   класним керівником і батьківським комітетом групи чи класу розглядаються на засіданнях батьківської ради закладу освіти.
         4.6.6. Батьківська рада звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків здобувачів освіти, а батьківські комітети групи чи класу – перед батьківськими зборами групи чи класу в день виборів нового складу ради закладу освіти та комітету  класу.
         4.6.7. Батьківська рада та батьківські комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються в справах закладу освіти і передаються по акту новому складу.
         4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства керівником закладу освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмової згоди педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року досукається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
         4.8. Для вирішення основних питань діяльності закладу освіти створюється колегіальний орган управління – педагогічна рада.    
         Головою педагогічної ради є керівник закладу освіти. 
         До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, фізичні особи, які надають освітні послуги за наявності ліцензії, інші спеціалісти.  Може  входити голова батьківської ради. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники інших закладів освіти, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.
         4.8.1. Педагогічна рада:
         - оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку виховання і навчання  здобувачів освіти;
         - розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу, методичного забезпечення, планування та режиму роботи закладу освіти, переведення здобувачів освіти до наступних класів, видачу документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
         - затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я здобувачів освіти, виконання регіональних, обласних та місцевих програм;
         - обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
         - аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в закладі освіти.
         -  визначає шляхи співпраці закладу освіти з сім’єю;
         - розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників навчального закладу, учнів;
         - заслуховує звіти працівників, які проходять атестацію.
         4.8.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу освіти.  Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.  Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.
         4.9. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та педагогічні громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
V.   МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
         5.1. Майно закладу освіти є  комунальною власністю територіальної громади міста Дніпра.  Майно належить закладу освіти на правах, визначених законодаством України.
         5.2. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлю закладу, споруди, землю, комунікації, обладнання, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
         5.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.
         5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.  Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
         5.5. Для забезпечення освітнього процесу із дотриманням діючих нормативів база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, класних кімнат, приміщень інженерно – технічного та навчально – допоміжного персоналу, бібліотеки, кабінету інформаційно-комунікаційних технологій, їдальні, методичного кабінету, кабінету медичної сестри, а також спортивного та актового залів.
         5.6. Заклад освіти  має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально – дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
 
VI.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
         6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.   
       6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є:
     -    кошти засновника;
кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та загальної з середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
кошти, отримані закладом освіти від додаткових освітніх послуг згідно з чинним законодавством;
  добровільні пожертвування і цільові благодійні внески фізичних і юридичних осіб.
         6.3. Заклад освіти  є  неприбутковою фінансовою організацією.
   - забороняється розподіл отриманих доходів або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;
- доходи неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.
6.4. Фінансування закладу освіти забезпечужється в ромірі не менше трьох (семи з 1 січня 2019 року )  відсотків за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
         Кошти  витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується керівником закладу освіти.                                                                                     
         Облік і використання коштів проводиться цим навчальним закладом згідно з наказом керівника, що видається на підставі рішення ради закладу освіти відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.                                                                                                  
         Контроль за правильним використанням коштів здійснюється департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради.
         6.4. Заклад освіти  має право на придбання і оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
         6.5. Порядок діловодства і ведення бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яким підпорядкований заклад освіти.  За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік ведеться централізовано або самостійно.
         6.6. Звітність про діяльність закладу освіти  встановлюється відповідно до законодавства.
VII.  ОХОРОНА   ПРАЦІ
 
         7.1. Відповідальність за створення безпечних умов освітнього процесу, охорону праці та безпеку життєдіяльності здобувачів освіти покладається на керівника закладу освіти.
         7.2.  Керівник закладу освіти:
         -    організовує роботу щодо підготовки закладу до нового навчального року;
         - вживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм;
         -  видає наказ про підготовку до початку навчального року, у якому зазначається порядок утворення, склад робочої комісії та затверджується план заходів щодо підготовки закладу освіти  до нового навчального року з виконанням конкретних заходів, термінів виконання і відповідальних за їх виконання;
         -   видає наказ про  створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти;
         -   після закінчення всіх підготовчих заходів видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в закладі освіті, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство (якщо воно є в наявності), тепломережу та інші питання діяльності закладу освіти;
         -   контролює  проходження  щорічних  обов’язкових профілактичних медичних  оглядів  учнів  та  медичних оглядів працівників закладу освіти;                                                       
         - під час укладання трудового договору з працівником інформує його про умови праці, про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів і про права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.
         7.3. Щорічно перед початком навчального року (у серпні) робоча комісія, яка призначається наказом керівника закладу освіти:
         -  визначає готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортивної зали, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень закладу освіти до нового навчального року;
         -  складає акти-дозволи на введення їх в експлуатацію.  До акта-дозволу на введення в експлуатацію спортзалу і спортивних споруд додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, що розміщено в них для використання в освітньому процесі.
         7.4.  Завідуючі навчальними кабінетами закладу освіти складають паспорти  на навчальні кабінети.
         7.5. Керівник закладу освіти  має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду,  до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
         7.6.  Працівникові не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.
         7.7.  Стан пожежної безпеки в школи забезпечується за допомогою таких документів та заходів:
- наказу  керівника про протипожежний режим в закладі освіти;
- інструкції з пожежної безпеки;
- плану евакуації.
         7.8. Споруди та приміщення  закладу освіти забезпечуються вогнегасниками та іншими засобами протипожежної безпеки відповідно до норм.
         7.9.  Стан безпечної експлуатації електрогосподарства  в закладі забезпечується за допомогою таких документів та заходів:
         - наказ керівника закладу освіти про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки;
         - наявність протоколів перевірки опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування;
         -  наявність паспортів на електроустановки;
         -  наявність освітлення території закладу освіти.
         7.12. Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на рік за місцем роботи із записом у журналі реєстрації первинного інструктажу з охорони праці.
         7.13. Перевірка опору ізоляції освітлювальної електромережі в сухих приміщеннях з неелектропровідними підлогами  проводитися не рідше одного разу на 6 років; в інших приміщеннях - щорічно зі складанням протоколів.       
          7.14. Перелік документів, що регулюють питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти, регламентується відповідно до Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в освітньому процесі.

VІІІ.   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
         8.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями, проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів.
         8.2. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства має право укладати договори про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами і організаціями, фондами, товариствами.
         8.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.
ХІ.   КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ
         9.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».
         9.2. Інституційний аудит закладу є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю), що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
         9.4. У період між аудитом проводяться позапланові перевірки  закладу освіти з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю, якщо заклад освіти має низький рівень якості освітянської діяльності або за ініціативою засновника.  Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Х.   РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ
         10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник.  Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.                                                                                                                              
         З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
         10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.                                        
         10.3. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідаці, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету .
        10.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначеного навчального закладу.