Науково-методична діяльність

Моніторинг педагогічної майстерності вчителів 

 
 
 
 

  ВСТУП 

     Підготовка Програми розвитку КЗО СЗШ № 120 І-ІІІ ст. на 2011-2015 р.р. зумовлена розбудовою системи

освіти України, області, міста, району, якісним оновленням її змісту, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами жителів міста, мікрорайону школи щодо якісної та доступної освіти. 

 Удосконалення навчально-виховного процесу на основі нових педагогічних технологій та інновацій, дослідно-експериментальна робота з теми: «Створення моделі адаптивної школи» передбачають досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості школярів школи і сучасним соціальним вимогам. Ідеться про створення такого середовища в школі, але б плекало творчу особистість, створювало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини адаптивної школи, вироблення сучасної моделі випускника, спрямованого реалізувати власний позитивний потенціал.

         Програма визначає основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує вчителів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб обдарованої молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувати модель випускника.

         Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на  якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

         Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.

         Проекти з яких складається Програма розвитку школи, допоможуть вирішити такі питання, як:

-         організація методичної роботи в школі;

-         організація роботи з обдарованими дітьми з урахуванням положень обласної програми «Обдарована дитина»;

-         професійний розвиток педагогічних кадрів, сприяння самоутвердженню на вчительському шляху;

-         забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази;

-         сприяння професійному зростанню молодих учителів, спонукання до творчої педагогічної діяльності;

-         організація дослідно-експериментальної роботи з теми: «Створення моделі адаптивної школи»;

-         комп’ютеризація та інформатизація навчально-виховного процесу;

-         моніторингове дослідження всіх структурних ланок роботи школи.

  Основними результатами Програми розвитку школи будуть:

-         удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу;

-         системні позитивні зміни;

-         підвищення рівня та якості освіти;

  

 

Програма    розвитку комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 120» Дніпропетровської міської ради на 2011-2015 р.р. 

Паспорт Програми розвитку КЗО СЗШ № 120

на 2011-2015 р.р.

Назва

Зміст Програми розвитку

Тип програми

Програма розвитку (перспективне прогнозування).

 

Підстава для розробки Програми

Необхідність удосконалення якості овітніх послуг, які надає школа, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін в українській державі.

Нормативно-правова база Програми

 Укази Президента України:   

- від 04.07.2005 р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;

- від 31.07.2000 р. № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»;

- від 23.01 № 35 «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні»;

- від 28.08.2004 р. № 1148 «Про національну доктрину фізичної культури та спорту»;

- від 01.06.2005 р. № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

- від 30.09.2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

 Постанови Кабінету Міністрів України:  

- від 28.03.2002 р. № 379 «Про затвердження Державної програми «Вчитель»;

- від 10.06.2002 р. № 789 «Про затвердження програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року»;

- від 4.06.2003 р. № 863 «Про затвердження Програми забезпечення безперервного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до обєктів житлового та громадського призначення»;

- від 13.12.2004 р. № 1641 «Про затвердження заходів з реалізації національної доктрини розвитку фізичної культури»;

- від 27.08.2010 р. № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 24»;

- від 27.08.2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

Назва

Зміст Програми розвитку

Нормативно-правова база Програми

- від 27.08.2010 р. № 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у звязку з переходом на 11-рычний строк навчання»;

- выд 20.10.2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

 Розпорядження Кабінету Міністрів України:  

- від 27.08.2010 р. № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків на період до 2015 року»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2005 р. № 454 «Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення  функціонування та розвитку освіти в Україні»;

 Закони України:

 

 «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

·        План заходів методичного центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти у місті на 2010-2015 роки.

·        Регіональні проекти: «Освіта для сталого розвитку»; «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти»;

·        Комплексна програма управління освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації, ДОІППО «Освіта для сталого  розвитку на період 2009-2015 р.р.»

·        Регіональний науково-методичний ппроект «Креативна освіта розвитку інноваційної особистості».

Мета Програми

- створення умов для  забезпечення у школі доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

- забезпечення ефективного управління розвитку школи;

- проведення дослідно-експериментальної  роботи з теми: «Створення моделі адаптивної школи» (наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 24.04.2011 р. № 891 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 120 м.Дніпропетровська», листа Головного управління освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 05.07.2011 р. № 2415/0/211-11.

Завдання Програми

Створення механізмів державно-громадського регулювання якості освіти в школі шляхом:

- чіткої координації діяльності органів управління освітою та громадського інституту школи;

- переходу на модель адаптивної школи;

- переходу на систему моніторинга оцінювання діяльності педколективу;

- забезпечення морального та матеріального стимулювання професійної самореалізації педагогічних кадрів, підвищення їх соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності.

- розроблення моделі адаптивної школи як навчального закладу масового типу, здатного задовольнити різноманітні потреби дітей, максимально врахувати їх здібності, нахили, розкрити оптимальні шляхи реалізації моделі в практиці через конкурентноспроможного вчителя.

- розвиток профільності навчання

- запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій.

- створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

- підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

- формування в учнівської молоді навичок здорового способу життя.

- забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища.

- розвиток міжрегіонального партнерства

- Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти

Термін реалізації

Програми

2011-2015 р.р.

Етапи реалізації Програми

·        Організаційно-проектувальний етап (січень – серпень 2011 р.): розробка концепції розвитку школи; визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів); виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.

·        Аналітико-практичний етап (вересень 2011р.– вересень 2015 р.):

практична реалізація інноваційних проектів Програми; організація моніторингового спостереження за результатами; координація дій.

·        Завершальний етап (вересень – грудень 2015 р.): аналіз результатів моніторингу Програми розвитку школи на 2011 – 2015 р.р.; поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи.

Ресурсне забезпечення Програми

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових, соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних коштів; прозорість використання фінансів у школі.

 

Структура Програми

·        Вступ

·        Концепція розвитку школи на 2011 – 2015 р.р.

·        Розділи Програми

·        Інноваційні проекти

 

Очікувані результати

Забезпечення умов для здобуття доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави

Контроль, корекція та оцінювання Програми

-         Системний моніторинг реалізації Програми;

-         Участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні якості освіти.

 

 

ПРОГРАМА

роботи педколективу КЗО СЗШ № 120 по реалізації  науково-методичної проблеми області

«Креативна освіта для розвитку інноваційної  особистості» (ІІ етап організаційно-моделюючий), 

дослідно-експерементальні  роботи з  теми: "Створення  моделі адаптивної  школи" на  2011/2012 навчальний  рік. Мета: 

 

·        наукове обґрунтування моделі креативного освітнього закладу

                    ·        розробка проекту «Створення моделі адаптивної школи»

 

 

 

  

   К О Н Ц Е П Ц І Я   Р О З В И Т К У  СЗШ № 120 І-ІІІ СТУПЕНЯ  НА 2011-2015 роки

 І Загальні положення

         Одним із найбільш ефективних підходів у реформуванні сучасної освіти, відповідно до національної доктрини розвитку освіти ХХІ століття в Україні, є особистісно зорієнтований підхід. Тому СЗШ № 120 – це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, примноження національної культури й духовності, школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

         Головні цінності школи – дитина, культура, творчість.

         Педагогічний процес – цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей – виступає джерелом розвитку й задоволення вищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, навчальним середовищем, у якому учень самостверджується й само реалізується. Саме в цій взаємодії особистісний підхід передбачає допомогу дитині виявити й розкрити свої можливості щодо самовизначення й саморозвитку.

         Діяльність педколективу школи спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Нормативно-правовою основою Концепції розвитку школи на 2011-2015 роки є державні документи:

§        Конституція України

§        Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді», «Про охорону дитинства»

§        Конвенція про права дитини

§        Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті

§        Державні стандарти початкової, базової, повної загальної середньої освіти

§        Концепція загальної середньої освіти та профільного навчання в старшій школі

§        Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності

§        Концепція і комплексна програма художньо-естетичного виховання

§        Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності й зміцнення моральних засад суспільства

§        Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Навчально-виховний процес у школі спрямований на формування у випускника якостей, необхідних для життєвого та професійного самовизначення:

§        готовності вибирати сферу освітньої діяльності відповідно до своїх здібностей і можливостей

§        вільного володіння англійською мовою

§        працелюбності, готовності до неперервної праці

§        чіткої орієнтації в сучасних реаліях і підготовленості до життя і праці у ХХІ столітті

§        сформованої трудової і моральної життєтворчої мотивації, активної громадянської і професійної позиції

 §        високий рівень освіченості й культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій

 

§        наявність життєвого досвіду роботи в групі, під керівництвом, самостійно, з літературою, з приладами, з комп’ютером

§        високий рівень громадянськості, здатність до осмислення життєвих цінностей.

 ІІ Мета, завдання розвитку СШ № 120

          Мета: створення умов для об’єднання виховання й освіти в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини як людини культури.

Першорядні завдання:

§        забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти відповідно до навчальних планів

§        формування особистості школяра, готового до неперервної освіти, з розвиненими професійно-трудовою, суспільно-правовою, сімейно-побутовою, культурно-дозвіллєвою, особистісно етичною сферами компетентності

§        розвиток здібностей та обдарувань дитини, її наукового світогляду

§        оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання учнів в рамках дослідно-експериментальної роботи з теми: «Створення моделі адаптивної школи», обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

§        підготовка до життя в українському суспільстві

§        підготовка гідного представника свого народу, який усвідомлює свою належність до нього та пишається цим, розуміє свою етнічну відмінність від представників інших народів

§        підготовка до особистісного життя: піклування про здоров’я дитини, формування її культурних потреб, здібностей, інтересів, ініціативності, працьовитості, комунікативних умінь

§        підготовка до майбутньої професійної діяльності, яка має на меті допомогти дитині, виходячи з її природних здібностей та суспільних потреб, обрати професію.

Напрями реалізації першорядних завдань:

§        спрямування системи освіти на особистість дитини, її розвиток, створення ефективних умов для забезпечення інтелектуального, соціального, морального й фізичного розвитку кожної особистості

§        посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, створення умов для ефективної взаємодії батьків зі школою

§        забезпечення умов для неперервної фахової освіти й удосконалення професійної майстерності вчителя з урахуванням методичної проблеми школи: «Комплексне впровадження інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток креативності учасників педагогічного процесу»

§        вивчення, апробація й упровадження в практику передового педагогічного досвіду, нових технологій навчання й виховання

§        посилення роботи з виявлення й підтримки обдарованих дітей, примноження інтелектуального потенціалу держави, підготовки майбутньої наукової зміни

§        спонукання учнів до протидії правопорушенням, проявам аморальності, бездуховності, антигромадської діяльності

§        стимулювання ініціативи й активізація творчості педагогів у науково-дослідницькій і дослідно-експериментальній діяльності, спрямованій на оновлення й розвиток навчально-виховного процесу