Правила прийому

 


    Правила прийому дітей до 1-го класу                                            

1. До першого класу загальноосвітніх навчальних закладів приймаються діти, як правило, з 6 років (станом на 01.09.2011р.)
2. Прийом дітей до загальноосвітньої школи комунальної форми власності здійснюється на без конкурсній основі відповідно до території обслуговування. Діти, які територіально не обслуговуються навчальним закладом, можуть бути зараховані до нього при наявності вільних місць.
3.Для зарахування дитини до 1 класу батьками, або особами, які їх замінюють, подаються:
· Заява.
· Копія свідоцтва про народження.
· Медична картка дитини встановленого зразка.
· Психолого-педагогічна картка розвитку дитини ( за згодою батьків).
4.Вимагати від батьків інші довідки, зокрема з місця роботи, про заробітну плату тощо, а також збирання грошових внесків за вступ до школи категорично забороняється.
5. Забезпечується першочерговий прийом до 1 класів дітей, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування, або мають старших сестер і братів, які навчаються у даному закладі, та випускників дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів, що уклали угоди про співпрацю.
6. В загальноосвітніх школах, навчально-виховних комплексах прийом здійснюється без проведення вступних випробувань, тестувань, співбесід, іспитів з перевірки їх знань з навчальних предметів;
7. В спеціалізованих школах прийом проводиться відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл(шкіл-інтернатів).

 

 

 

 

Готуймося приймати дітей до 1 класу

 

НОРМАТИВНА БАЗА

1. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-ХІУ (із змі­нами і доповненнями).

2. Закон України «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про загальну се­редню освіту» щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи» від 6 вересня 2011 р. № 3701-УІ.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12 квітня 2000 р. № 646

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загально­освітній навчальний заклад» від 27 серпня 2010 р. № 778.

5. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)» від 19 червня 2003 р. № 389.

6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноос­вітніх навчальних закладів» від 7 квітня 2005 р. № 204

 

Приймання дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів: нормативно-правові документи

Відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із змінами)навчання у середній загальноосвітній школі починається з шести- або семирічного віку.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-ХІУ (із змінами):

-   місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за загальноосвітніми навчальними закладами відповідні території обслуговування і до початку навчального рокуобліковують учнів, які мають їх відвідувати;

-   зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу прово­диться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наяв­ності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу);

-   зарахування учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти України;

-   зарахування учнів до загальноосвітньої санаторної школи (школи-інтернату) проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти України та Міністерством охорони здоров'я України;

-   зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних загальноос­вітніх школах (школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних закладів до іншого проводиться за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій у порядку, встановленому Міністерством освіти України;

-   забороняється перевіряти рівень знань під час зарахування дітей до загальноосвітнього навчального закладу, крім гімназій, ліцеїв, колегіу­мів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів);

-   зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюєть­ся, як правило, з 6 років.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778:

-   місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвіду­вати;

-   зарахування учнів (вихованців) до всіх класів комунальних шкіл І—III сту­пеня здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування;

-   зарахування учнів до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим ви­вченням окремих предметів, гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів) державної та кому­нальної форми власності здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому МОН;

-   порядок зарахування учнів до приватного закладу визначається керів­ником закладу і затверджується його засновником (власником);

-   керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до за­кладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими до­кументами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

-   зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника;

-   для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довід­ку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня — документ про від­повідний рівень освіти;

-   до першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років;

-   зарахування учнів до школи-інтернату, санаторної школи (школи-інтернату) здійснюється відповідно до положень про зазначені типи на­вчальних закладів у порядку, встановленому МОН та МОЗ;

-   зарахування та добір учнів для навчання у спеціальних школах (школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних закла­дів до іншого проводиться за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій у порядку, встановленому МОН.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 кла­су загальноосвітніх навчальних закладів» від 7 квітня 2005 р. № 204:

-   до 1-го класу загальноосвітнього навчального закладу зараховують ді­тей, як правило, з 6 років;

-   прийом дітей до 1-го класу загальноосвітнього навчального закладу (крім спеціалізованого) здійснюється на безконкурсній основі, як прави­ло, відповідно до території обслуговування;

-   для зарахування дитини до 1-го класу батьки або особи, які їх заміню­ють, подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчально­го закладу, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка;

-   не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі;

-   при прийомі дитини до 1-го класу є неприпустимими проведення тес­тувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо засвоєння на­вчально-виховної програми дошкільного навчального закладу;

-   прийом дітей до 1-го класу спеціалізованого навчального закладу здій­снюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389;

-   наказ про зарахування дитини до 1-го класу загальноосвітнього навчаль­ного закладу видає директор на основі поданих документів, як правило, до початку навчального року.

 

 

Приймання дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів

КРОК 1

Вивчити нормативно-правову базу, що регламентує порядок приймання дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів

КРОК 2

Ознайомити педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу з нормативно-правовою базою, що регламентує порядок приймання дітей до перших класів

КРОК 3

Уточнити орієнтовні списки дітей, яким на перше вересня виповнюється шість років та які проживають у будинках, закріплених за навчальним закладом.

КРОК 4

Провести збори для батьків майбутніх першокласників, зустрічі з дошкільниками.

КРОК 5

Ознайомити батьків з переліком документів, які необхідно подати для зарахування дитини до першого класу

КРОК 6

Видати до початку навчального року наказ про зарахування дітей до першого класу загальноосвітнього навчального закладу

 

 

                  

Зарахування учня до навчального закладу

П. ЗАРАХУВАННЯ УЧНЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1.Прийом учнів до школи проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.2.Директор школи зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх заміняють, з порядком зарахування до школи, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
2.3.Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта,медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.
2.4.Зарахування учнів до 5-го класу здійснюється за результатами тестування, яке розробляється навчальною частиною за участю науково-методичної ради школи та проводиться у відповідності до Правил прийому учнів до спеціалізованої школи, погодженого з органом управління освітою.
2.5.Зарахування учнів до 10-го класу з профільним навчанням здійснюється на основі результатів тестових завдань з англійської мови та конкурсу свідоцтв про неповну загальну середню освіту у відповідності до Правил прийому учнів до спеціалізованої школи, погодженого з органом управління освітою. ,
2.6.Зарахування учнів із шкіл іншого типу можливе при умові, що вони в ході бесіди та тестування виявлять знання з англійської мови в обсязі програми відповідного класу школи з поглибленим вивченням англійської мови. Зарахування учнів до школи проводиться не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.
2.7.Учні школи, які не встигають з англійської мови, а також які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися із школи. Про можливе відрахування батьки учня або особи, які їх замінюють,повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі.У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради щодо відрахування дитини зі школи до місцевого органу управління освітою.